FLIR Tools


Software FLIR Tools je základný software, ktorý je s termokamerami FLIR vždy dodaný už v cene prístroja. FLIR Tools je kompletne v slovenskom jazyku.

Zdarma ke stažení

Základné funkcie FLIR Tools sú nasledujúce:

 • editácia/úprava obrázkov (termogramov) z termokamery
 • tvorba jednoduchých protokolov (správ o meraní) vo formátu PDF
 • export obrázkov z termokamery na disk počítača
 • aktualizácia (update) firmwaru termokamery

  Rozšírená verzia FLIR Tools+ tiež navyše poskytuje:

 • tvorbu rozsiahlych a užívateľsky definovaných protokolov v prostredí MS Word
 • záznam a prehrávanie radiometrického videa

Obrázky z termokamery

Termokamery FLIR sa po pripojení k USB počítaču prostredníctvom štandardného USB káblu (ten je vždy súčasťou dodávky) správajú ako HID zariadenia, tj. ich vnútorná pamäť alebo obsah SD karty je k dispozícii prostredníctvom štandardného súborového systému rovnako ako je dnes zvykom u fotoaparátu alebo väčšiny mobilných telefónov. Pre prehliadanie, kopírovanie či mazanie jednotlivých obrázkov nie je potrebný špeciálny SW.

UU termokamier FLIR sú termogramy vo formáte tzv. radiometrického JPG. To prináša výhodu v tom, že i napriek tomu, že termokamery obsahujú všetky namerané informácie (napr. reálne fotografie, parametre meraní a pod.) je náhľad termogramu vo formáte JPG zobraziteľný v ľubovoľnom prehliadači obrázkov.

Po spustení

Po spustení FLIR Tools treba ako prvú vec pridať zložku, v ktorej sa nachádzajú termogramy, s ktorými chcete pracovať. FLIR Tools nemá automaticky prístup do celého disku počítača, ale len do vybraných zložiek, ktoré musíte ručne vybrať. Postup tejto operácie je nasledujúci:

 • vpravo hore zvoľte v menu záložku MOŽNOSTI
 • v okne, ktoré sa zobrazí vyberte záložku KNIŽNICA

A následovne je treba pridať jednotlivé zložky (tlačidlo Prechádzať…) s termogramami.

Obsah jednotlivých zložiek, do ktorých má FLIR Tools prístup je k dispozícií prostredníctvom horného menu v záložke Knižnica (vľavo hore). Jednotlivé zložky k výberu sú v ľavom prostrednom paneli.

V prostriedku obrazovky je vidieť náhľad ku všetkým termogramom, ktoré sú vo vybraných zložkách.

Editácia obrázkov

Jednotlivé termogramy z náhľadu sa dajú editovať. Editácia je možná po dvojkliku na termogram. V priebehu režimu editácie termogramov je možné:

 • zobrazenie základných informácií o obrázku (dátum vytvorenia, model termokamery a pod.)
 • editácia všetkých piatich parametrov merania, tj. emisivity, zdanlivo odrážané teploty, vzdialenosti, teploty atmosféry a vlhkosti atmosféry
 • čítanie a editácia textovej poznámky, prehranie hlasovej poznámky, prečítanie geolokácie (tieto funkcie musí podporovať termokamera, z ktorej boli termogramy vytvorené)
 • pridanie (prakticky ľubovoľného počtu) meracích bodov
 • pridanie (prakticky ľubovoľného počtu) delta funkcií pre stanovenie teplotných rozdielov
 • zmeniť paletu
 • pridať izotermu (nad, pod, interval, …)
 • zobrazenie reálnej fotografie, pokiaľ bola urobená spolu s termogramom
 • zmeniť teplotný rozsah (ale pozor, iba v intervaloch teplotného rozsahu, ktorý bol nastavený v termokamere pri vzniku obrázku, nastavený teplotný rozsah termokemery už nie je možné dostatočne meniť)

Vykonané zmeny sa dajú samozrejme uložiť prostredníctvom odpovedajúcich tlačidiel vľavo dole. Po uložení zmien dôjde i k upraveniu nadhľadového JPG obrázku. Zmeny sa prejavia i v nadhľade termogramu.

Tvorba jednoduchých protokolov

Jednou zo základných funkcií FLIR Tools je tvorba jednoduchých protokolov vo formáte PDF. Pre obsiahlejšie protokoly jednoznačne odporúčame využitie FLIR Tools+ a jeho nadstavby pre MS Windows. Pre tvorbu protokolov je treba zvoliť záložku Správa (vľavo hore hneď vedľa záložky Knižnica). Jednotlivé stránky sa pridávajú tlačidlom +, vľavo dole.

Update firmware

Spoločnosť FLIR pravidelne robí aktualizáciu (update) firmware (tj. vnútorného softwaru svojich termokamier. Občas je týmto spôsobom opravená softwarová chyba, občas sú tak pridané nové funkcie termokamery. Dôležité je, že prípadná aktualizácia sa dá vykonať i z pohodlia vlastného pracoviska prostredníctvom FLIR Tools v rámci jedného či dvoch stiskov tlačidla myši. Pre update firmware teda nie je nutné termokamery zasielať ihneď do servisu.

Aktualizáciu softwaru FLIR Tools alebo firmware termokamery je možné vykonať nasledujúcim spôsobom. V hlavnom menu zvoľte záložku Nápoveda (vľavo hore) a následne záložku Vyhľadať aktualizáciu. Zobrazí sa dialogové okno s možnosťou aktualizácie firmware termokamery alebo FLIR Tools, pokiaľ je aktualizácia k dispozícií. Pre aktualizáciu termokamery musí byť termokamera zaregistrovaná.


FLIR tools Aktuálna verzia
FLIR tools 4.1 Verzia pre Windows XP