Workswell ThermoFactor


Z tepelne technického hľadiska je jedným z najčastejších problémov zateplených i nezateplených stavieb príliš nízka teplota na vnútornom povrchu obvodného plášťa budovy, ktorá vedie nie len k tepelným strátam, ale vo veľa prípadoch až ku kondenzácií vzdušnej vlhkosti. Dôsledkom môže byť vznik plesní a tým i ohrozenie zdravia obyvateľov.

Software Workswell ThermoFactor od českej spoločnosti Workswell s.r.o. vychádza zo stanovenej povrchovej teploty na obálke budovy v interiéru pomocou termokamery. S pomocou teploty vzduchu v interiéru a exteriéru je stanovený tzv. teplotný faktor. Ten je porovnávaný s hodnotou, ktorá stanovuje česká norma ČSN 73 0540-2. V termogramu sú tiež softwarom vyznačené povrchy, kde vypočítaná hodnota teplotného faktoru z nameraných dát je menšia než teplotný faktor, ktorý stanovuje norma.

Základné charakteristiky Workswell ThermoFactoru:

  • porovnanie stanoveného teplotného faktoru s hodnotou podľa českej normy ČSN 73 0540-2
  • grafické vyznačenie povrchov s nesplnenou požiadavkou na hodnotu teplotného faktoru
  • vyznačenie miest s potenciálom vzniku plesne