Workswell ThermoElectric


Viac ako 50 rokov sú v priemysle a energetike termokamery používané pre kontrolu priechodových odporov v elektrických inštaláciách s cieľom odhaliť potenciálne ložiska požiaru.

Zďaleka najčastejšou príčinou vzniku požiaru alebo odstávok, sú v prípade elektrických inštaláciách veľké priechodové odpory na skrutkových a iných elektrických spojoch. Fyzikálny princíp detekcie, lokalizácie a stanovenia závažnosti poruchy pomocou termografie je založený na stanovení povrchovej teploty (kvantitatívna metóda) meraného objektu a porovnanie tejto teploty s normálnou prevádzkovou teplotou (prípadne s historickými dátami a prítomnosťou trendu v týchto dátach).

Klasifikáciou chyby sa rozumie priradenie odporučenie podľa klasifikačnej schémy v závislosti na stanovenom oteplení. Klasifikačnou schémou je v podstate tabuľka, ktorá stanovuje odporučenie v závislosti na veľkosti oteplenia. Odporúčanie môže byť nasledovné ,, Pokiaľ je veľkosť oteplenia vyššia ako 30 °C, ide o intenzívne prehrievanie a diel je potreba okamžite vymeniť, v prípade opraviť skrutkový spoj a pod.

Software ThermoElectric pomáha s klasifikáciou na základe vytvorených klasifikačných schém – tabuliek. Vo zvolených oblastiach sú v snímkach pomocou izotermy vyznačené povrchy, kde boli prekročené určené teploty a oblasť je klasifikovaná podľa nastavenej klasifikačnej schémy.

Hlavný prínos Workswell ThermoElectric:

  • zavedenie rovnakej metodiky merania a vyhodnotenia výsledkov
  • klasifikácia prehrievania elektrických spojov a komponent
  • zhodnotenia rizika a nutnosť zásahu
  • časová úspora

Snímky vytvorené s klasifikáciou môžu byť následne uložené a použité buď samostatne, alebo ako súčasť protokolu.